Kanalizace Proseč V. etapa

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 04/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Předmětem díla byla výstavba V. etapy kanalizace v Proseči, v lokalitě nacházející se jižně od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bylo zajištěno odkanalizování území obce, kde nebyla vybudovaná splašková kanalizace. V rámci stavby byly vysazeny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti, včetně navazujícího potrubí až k hranici veřejného pozemku.  

Celkem bylo provedeno:

Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 – 1356,6 m

Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 –   424,1 m

Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 –     25,7 m

Domovní přípojky - 95 ks