TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor zajišťujeme pro veřejnou správu i soukromé investory. Zakázka ve statisících nebo milionech? Technický dozor se vždy vyplatí!

Obecně lze říci, že technický dozor investora (TDI) dohlíží na průběh výstavby. Protože zastupuje investora, je samozřejmé, že TDI nesmí být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která stavbu provádí nebo je za její příslušné části odpovědná, ani s jiným účastníkem výstavby než s osobou, která ji pověřila. Tím je zaručena maximální nestrannost a ochrana investora. Prostřednictvím technického dozoru sleduje investor, zda zhotovitel realizuje stavbu v souladu s právními předpisy, projektovou dokumentací a v souladu se smlouvou.

Technický dozor se běžně uskutečňuje ve fázi realizace projektu a ve fázi vyzkoušení a průkazů, tj. od zahájení do ukončení působnosti příslušného zhotovitele na staveništi. TDI je důležitý zejména v případech, kdy investor nemá vlastní profesionální pracovníky znalé právních, správních a technických procesů a problémů ve výstavbě.

Při provádění technického dozoru vám nabízíme služby autorizované osoby, což nese pro investora záruky odbornosti a kvality. Naši pracovníci zajišťující technický dozor jsou členy komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, podléhají autorizačnímu zákonu a zaručují tak vysokou odbornou úroveň dozoru. Jsme pojištěni na odpovědnost za škody způsobené výkonem své činnosti.

 

Základní rozsah činností TDI zahrnuje:

 1. Seznámení se s podklady, obsahem stavebního povolení a s projektovou dokumentací stavby
 2. Předání staveniště zhotoviteli, včetně předávacího protokolu
 3. Kontrola provádění stavby dle schválené projektové dokumentace
 4. Organizace kontrolních dnů
 5. Přejímání dokončených stavebních výkonů
 6. Zajištění a kontrola dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty nebo se stanou nepřístupné
 7. Kontrola a odsouhlasení soupisu prací a dodávek
 8. Kontrola vedení stavebního deníku a dodržení podmínek stavebního povolení
 9. Kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele na nedodržení termínu
 10. Spolupráce s projektantem stavby
 11. Sledování předepsaných zkoušek materiálů a prací
 12. Zhotovení soupisu vad a nedodělků
 13. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla
 14. Fotodokumentace stavby
 15. Účast na kolaudačním řízení
 16. Kontrola vyklizení staveniště

 

Nejnovější projekty

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)
termín realizace: 02/2018 - 12/2018
realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Nasavrky III. etapa kanalizace vč. přípojek

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 11/2017 - 10/2018
realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

Kanalizace Proseč V. etapa

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 04/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Chroustovice Nám. J. Haška

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Zdravotnické centrum Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 02/2016 - 05/2017
realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH