KOORDINÁTOR BOZP

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

Zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na stavbách. Pokud se vás týká povinnost zřízení této pozice, kontaktujte nás!

 

Koordinátor BOZP je osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě a realizaci stavby. Koordinátorem musí být osoba odborně způsobilá, zároveň se však nesmí jednat o člověka, který odborně vede samotnou realizaci stavby. Zřízení této pozice nařizuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb.

 

V případě požadavku pro vás vypracujeme "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi" v písemné podobě se všemi nutnými a potřebnými náležitostmi. Podmínky, za kterých musí být plán BOZP vypracován určuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb. , § 15.

 

Vypracujeme pro vás "Oznámení o zahájení stavebních prací" určené příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Stavby, u kterých musí být oznámení vypracováno určuje zadavatelům zákon č. 309/2006 Sb. , § 15.

 

 

 

Koordinátor BOZP – povinnosti při realizaci stavby

 • ·        Koordinuje spolupráci zhotovitelů (zaměstnavatelů) na staveništi z hlediska BOZP.
 • ·        Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP.
 • ·        Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností. 
 • ·        Sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP.
 • ·        Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti a vyžaduje zjednání nápravy.
 • ·        Oznamuje zadavateli stavby případy, u kterých nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
 • ·        Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
 • ·        Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka.
 • ·        Účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem.
 • ·        Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sleduje dodržování plánu BOZP.
 • ·        Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP, zapisuje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 • ·        Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

Nejnovější projekty

Výcviková budova pro získávání včelích produktů

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.)
termín realizace: 02/2018 - 12/2018
realizační cena zakázky: 12,5 mil. Kč bez DPH

Nasavrky III. etapa kanalizace vč. přípojek

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 11/2017 - 10/2018
realizační cena zakázky: 43,9 mil. Kč bez DPH

Kanalizace Proseč V. etapa

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Město Proseč)
termín realizace: 04/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 15,4 mil. Kč bez DPH

Chroustovice Nám. J. Haška

prováděná činnost: technický dozor investora (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 06/2017 - 10/2017
realizační cena zakázky: 5,8 mil. Kč bez DPH

Zdravotnické centrum Chroustovice

prováděná činnost: technický dozor investora, Koordinátor BOZP na staveništi (investorem Městys Chroustovice)
termín realizace: 02/2016 - 05/2017
realizační cena zakázky: 5,0 mil. Kč bez DPH